DSC 8618

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์

ประธานกรรมการ

DSC 8704

นางสาวรสา กาญจนสาย

กรรมการ

DSC 8633

พันเอกหญิง อรอนงค์ พุกกะคุปต์

กรรมการ

DSC 8543

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

กรรมการ

DSC 8567

นายสุชาลี สุมามาลย์

กรรมการ

DSC 8673

นายวันชัย หงส์เชิดชัย

กรรมการ

DSC 8604

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

กรรมการ 

Praneee

นางสาวปราณี ตั้งเสรี  

กรรมการ

DSC 8591

นายวัชรา เหมรัชตานันต์

กรรมการและเลขานุการ

 

DSC 8704

นางสาวรสา กาญจนสาย

ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

DSC 8673  

นายวันชัย หงส์เชิดชัย

กรรมการ

DSC 8604

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

กรรมการ

Praneee

นางสาวปราณี ตั้งเสรี

กรรมการ

 

ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน

เลขานุการด้านการตรวจสอบ

 

ผู้จัดการส่วนแผนธุรกิจ

เลขานุการด้านการบริหารความเสี่ยง

DSC 8543

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

ประธานกรรมการบริหารการลงทุน

DSC 8653  

พันเอกหญิง อรอนงค์ พุกกะคุปต์

กรรมการ

DSC 8567  

นายสุชาลี สุมามาลย์

กรรมการ

DSC 8673  

นายวันชัย หงส์เชิดชัย

กรรมการ

DSC 8604  

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

กรรมการ

DSC 8591

นายวัชรา เหมรัชตานันต์

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท

และพิจารณาแผนการดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (คปผ.)

DSC 8567

นายสุชาลี สุมามาลย์

ประธานกรรมการ

DSC 8704

นางสาวรสา กาญจนสาย

กรรมการ

DSC 8604

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

กรรมการ 

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-พัฒนาธุรกิจ

เลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป

DSC 8633

พันเอกหญิง อรอนงค์ พุกกะคุปต์

ประธานกรรมการ

DSC 8604

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

กรรมการ 

DSC 8591

นายวัชรา เหมรัชตานันต์

กรรมการและเลขานุการ

 

 

นายอดิศักดิ์ สุริยวนากุล

เลขานุการ

ปรับปรุงข้อมูล 30/1/2561