• "คู่มือผู้ใช้งานในระบบ e-GP ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ"   

    ด้วยส่วนพัสดุและจัดหา (สพจ.) ต้องมีการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมราคากลาง ซึ่งได้เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

    คู่มือผู้ใช้งานในระบบ e-GP

     

ส่วนพัสดุและจัดหา ฝ่ายบริหารองค์กร บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชั้น 2 อาคาร ท.083
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 02-436-6945 แฟกซ์ 02-436-6957

อีเมล 
งานจัดซื้อ : nattaporn.k@egati.co.th

วันศุกร์ 22 กันยายน 2017