EGATi Sitemap

Title Page
หน้าแรก 1
ข้อมูลบริษัท  
วิสัยทัศน์และพันธกิจ 2
ค่านิยมองค์กร 3
ความเป็นมาบริษัท 4
คณะกรรมการบริษัท 5
คณะกรรมการบริษัท 6
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 7
คณะกรรมการบริหารการลงทุน 8
คณะผู้บริหารบริษัท 9
โครงสร้างบริษัท 10
เครดิตองค์กร 11
การลงทุน  
จุดมุ่งหมาย 11
โครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำเงี้ยบ 1 12
โครงการไฟฟ้าพลังน้้ำฮัจยี 13
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำสาละวินตอนบน (มายตง) 14
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 15
Adaro Indonesia 16
ความรับผิดชอบต่อสังคม  
การดำเนินงาน 17 
ข่าวการรับผิดชอบต่อสังคม 18 
การกำกับดูแลกิจการที่ดี 19
ข่าว / ประกาศ  
งานจัดซื้อ จัดจ้าง 20
รายงานประจำปี 21
ข่าวและประกาศ 22
ติดต่อเรา 23

Total Page 23