งานจ้างที่ปรึกษา
สพจ.
งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำรายงาน ESIA โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 โดยวิธีตกลง
08/01/2018
งานจ้างที่ปรึกษา
-