งานจ้างที่ปรึกษา
สพจ.
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนธุรกิจ ปี 2562-2571 และแผนการบริหารความเสี่ยง ปี 2562 ของ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
08/05/2018
งานจ้างที่ปรึกษา
วิธีคัดเลือก
ประกาศแผน + TOR + Price