งานจ้างที่ปรึกษา
สพจ.
จ้างทบทวนการจัดอันดับเครดิตองค์กรบริษัท
23/05/2018
งานจ้างที่ปรึกษา
วิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง