ประกาศการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Download เอกสารแนบ

 

               บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นบริษัทในเครือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอเชิญบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

               โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารองค์กร บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชั้น 2 อาคาร ท.083 สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลขที่ 53 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  11130  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ถึงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ในวันและเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.00 น. - 17.00 น.

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พร้อมทั้ง  Download ใบสมัครตามเอกสารด้านล่าง หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์  02-436-6940, 02-436-6941


เอกสารใบสมัคร

MS Word PDF


 Capture