คณะกรรมการบริษัท

 • 001 board

  นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย
  ประธานกรรมการ

  DSC 8704

  นางสาวรสา กาญจนสาย
  กรรมการ

  roya

  นายหร่อหยา จันทรัตนา
  กรรมการ

  005 board

  นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
  กรรมการ

  นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร
  กรรมการ

  560000011235501

  นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์
  กรรมการ

  นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร
  กรรมการ

  นายสันติชัย โอสถภวภูษิต
  เลขานุการคณะกรรมการ

  นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ
  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

 • DSC 8704

  นางสาวรสา กาญจนสาย
  ประธานกรรมการ

  นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร
  กรรมการ


  นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร
  กรรมการ

  ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน
  เลขานุการด้านการตรวจสอบ

  ผู้จัดการส่วนแผนธุรกิจ
  เลขานุการด้านการบริหารความเสี่ยง

 • นายหร่อหยา จันทรัตนา
  ประธานกรรมการ

  นางสาวรสา กาญจนสาย
  กรรมการ

  20161004134009 1117262372

  นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
  กรรมการ

  roya

  นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์
  กรรมการ

  roya

  นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร
  กรรมการ

  นายศุภชัย คูณเศรษฐ์
  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  ผู้ช่วยเลขานุการ

 • 20161004134009 1117262372

  นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
  ประธานกรรมการ

  roya

  นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์
  กรรมการ

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-พัฒนาธุรกิจ
  เลขานุการ

  ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน
  ผู้ช่วยเลขานุการ

  ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร
  ผู้ช่วยเลขานุการ

 • นายหร่อหยา จันทรัตนา
  ประธานกรรมการ

  roya

  นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร
  กรรมการ

  นายภูวดา ตฤษณานนท์
  เลขานุการ

01/10/2562