คณะกรรมการบริษัท

 • 001 board

  นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย
  ประธานกรรมการ

  roya

  นายหร่อหยา จันทรัตนา
  กรรมการ

  005 board

  นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
  กรรมการ

  นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร
  กรรมการ

  560000011235501

  นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์
  กรรมการ

  นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร
  กรรมการ

  นายสันติชัย โอสถภวภูษิต
  เลขานุการคณะกรรมการ

  นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ
  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ


 • ประธานกรรมการ

  นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร
  กรรมการ


  นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร
  กรรมการ

  ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน
  เลขานุการด้านการตรวจสอบ

  ผู้จัดการส่วนแผนธุรกิจ
  เลขานุการด้านการบริหารความเสี่ยง

 • นายหร่อหยา จันทรัตนา
  ประธานกรรมการ

  20161004134009 1117262372

  นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
  กรรมการ

  roya

  นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์
  กรรมการ

  roya

  นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร
  กรรมการ

  นายสันติชัย โอสถภวภูษิต
  กรรมการและเลขานุการ

  นายศุภชัย คูณเศรษฐ์
  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  ผู้ช่วยเลขานุการ

 • 20161004134009 1117262372

  นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
  ประธานกรรมการ

  roya

  นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์
  กรรมการ

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-พัฒนาธุรกิจ
  เลขานุการ

  ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน
  ผู้ช่วยเลขานุการ

  ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร
  ผู้ช่วยเลขานุการ

 • นายหร่อหยา จันทรัตนา
  ประธานกรรมการ

  roya

  นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร
  กรรมการ


  นายภูวดา ตฤษณานนท์
  เลขานุการ

01/10/2562