วันอังคาร 22 ตุลาคม 2019

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี

ส่วนบัญชี ฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชั้น 4 อาคาร ท.083
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 02-436-6945 แฟกซ์ 02-436-6957