การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
-
ค่ารับรอง กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร สนพ. กฟผ. และ EGATi
9,600 บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
19/09/2018
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง