การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
จักกะวานท่องเที่ยว
ค่าผู้นำเที่ยวท้องถิ่น
4,200 บาท
21/09/2018
ฝ่ายบริหารโครงการ (ฝบค.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง