การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
ร้านบุญน้ำของ
ค่าเลี้ยงรับรองอดีตผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของ กฟผ. ที่ สปป.ลาววันที่ 31 ส.ค. 61
2,833.50 บาท
21/09/2018
ฝ่ายบริหารโครงการ (ฝบค.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง