การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
เดอะฟลาวเวอร์
ค่ากระเช้าดอกไม้รับรอง
500
27/09/2018
ฝ่ายบริหารองค์กร (ฝบอ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง