การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
ร้านจินตันปิง
ค่ารับรองผู้เชี่ยวชาญจาก AIT และ กฟผ. ณ สปป.ลาว วันที่่ 30 ต.ค. 61
1,800 บาท
11/05/2018
ฝ่ายบริหารโครงการ (ฝบค.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง