การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
Kyaw Mega Co., Ltd
เช่ารถเพื่อเดินทางระหว่างการปฏิบัติงานในประเทศเมียนมา ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561
1638 บาท (50 เหรียญ สรอ. x 32.76 บาท)
19/11/2018
ฝ่ายกฎหมาย (ฝกม.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง