การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
Ansara Hotel
เลี้ยงรับรองคณะอัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายพาณิชย์) และที่ปรึกษากฎหมาย ณ สปป.ลาว
4,391.20 บาท
27/11/2018
ฝ่ายบริหารโครงการ (ฝบค.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง