การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
ร้านอาหารสบาย สบาย
รับรองวิทยากร หลักสูตร ภาพรวมและองค์ประกอบของงบการเงิน วันที่ 22 พ.ย. 2561
960 บาท
22/11/2018
ฝ่ายบริหารองค์กร (ฝบอ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง