การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
ร้านอาหารครัวหลังสวน
รับรองวิทยากร หลักสูตร ภาพรวมและองค์ประกอบของงบการเงิน วันที่ 23 พ.ย. 2561
1355 บาท
23/11/2018
ฝ่ายบริหารองค์กร (ฝบอ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง