การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
Bornga, JJR Brasserie
เลี้ยงรับรองอาหารและเครื่องดื่มสำหรับจัดกิจกรรมรัฐกิจสัมพันธ์ ณ อินโดนีเซีย วันที่ 28 ธ.ค. 61
12,287.02 บาท
12/12/2018
ฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน (ฝผท.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง