การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
Mal loboro, Autogrill
เลี้ยงรับรองอาหารและเครื่องดื่มสำหรับจัดกิจกรรมรัฐกิจสัมพันธ์ ณ อินโดนีเซีย วันที่ 30 ธ.ค. 61
11,621.41 บาท
12/12/2018
ฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน (ฝผท.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง