การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
ร้านครัวหลังสวน
รับรองเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
1,405 บาท
13/12/2018
ฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน (ฝผท.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง