การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
ร้านค้าสวัสดิการกลางกองทัพบก
ของจัดกิจกรรม งานพบผู้บริหาร
724
27/12/2018
ฝ่ายบริหารองค์กร (ฝบอ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง