การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
นางจิราวรรณ ขุนเป็นทิพย์
จัดซื้อกระเช้าผลไม้เพื่อเข้าสวัสดีปีใหม่
1,500
28/12/2018
ฝ่ายบริหารองค์กร (ฝบอ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง