การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
นางจิราวรรณ ขุนเป็นทิพย์
กระเช้าผลไม้เพื่อสวัสดีปีใหม่ตามธรรมเนียมธุรกิจ
1,500
15/01/2019
สก. บริหาร
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง