การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
ร้าน Jiffy
รับรองนักธุรกิจที่มาเยี่ยมบริษัท NNP1PC วันที่ 7-9 ก.พ. 62 ณ สปป.ลาว
51.38 บาท
27/02/2019
ฝ่ายบริหารโครงการ (ฝบค.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง