การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
Tugu Kunstkring Paleis
ค่ารับรองหน่วยงานภายนอก ณ อินโดนีเซีย 26 ก.พ. 62
17,123.38 บาท
08/03/2019
ฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน (ฝผท.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง