การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
C.TY TNHH DICH THUAT TRANG AN
แปลเอกสารมสำคัญของบริษัท จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาเวียดนามเพื่อใช้เป็นเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการใช้บัญชีธนาคารของสำนักงานตัวแทนบริษัท ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
6,436.80 (หกพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทแปดสิบสตางค์)
27/04/2018
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง