การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
สุลิยา บริการ
ค่าเช่ารถ ณ สปป.ลาว วันที่ 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 62
10,000 บาท
08/03/2019
ฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน (ฝผท.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง