การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
Dao Coffee
ค่ารับรองกรรมการบริษัท ณ สปป.ลาว 28 ก.พ. 62
2,166.66 บาท
08/03/2019
ฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน (ฝผท.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง