การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
Thatdam Wine House Restaurant
ค่ารับรองกรรมการบริษัท ณ สปป.ลาว 28 ก.พ. 62
15,954 บาท
03/08/2019
ฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน (ฝผท.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง