การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
Kong View
ค่ารับรองกรรมการบริษัท ณ สปป.ลาว 1 มี.ค. 62
7,074 บาท
08/03/2019
ฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน (ฝผท.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง