การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
Cafe Amezon
ค่ารับรองกรรมการบริษัท ณ สปป.ลาว 2 มี.ค. 62
317.50 บาท
08/03/2019
ฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน (ฝผท.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง