การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จำกัด
ซื้อซองพลาสติกกระดุม
350.00 (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
15/03/2019
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง