การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
TRIEU NHAT
ค่าเลี้ยงรับรองสำหรับเจ้าหน้าที่ TNPD
2,009.41 (สองพันเก้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)
27/04/2018
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง