การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
บริษัท บีทูเอส จำกัด
ซื้อซองพลาสติกใสผูกเชือก
490.00 (สี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
29/01/2019
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง