การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
ร้าน Laoderm
ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการและเลี้ยงรับรอง ณ สปป.ลาว วันที่ 9 มี.ค. 62
2,332.08
19/03/2019
ฝ่ายบริหารโครงการ (ฝบค.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง