การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
CONG TY TNHH DU C NGAN
ค่าเลี้ยงรับรองสำหรับเจ้าหน้าที่ DBOT
5,188.66 (ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทหกสิบหกสตางค์)
27/04/2018
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง