การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
หน่วยฝึกอาชีพ มูลนิธิสายในไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ของที่ระลึก (นาฬิกาใบไม้)
5700
03/04/2019
ฝ่ายบริหารองค์กร (ฝบอ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง