การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
Ammata Lanta Resort
ค่ารับรอง AI สำหรับการประชุม Board of Commissioners (BOC)
4,178.35 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์)
25/05/2018
ฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน (ฝผท.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง