การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
CONG TY TNHH HANA YUKI
เลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่ MOIT วันที่ 12-13 มิ.ย. 2561
5,459.70 บาท (ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์)
22/06/2018
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง