การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ค่าอาหารและเครื่องดื่มให้สรรพากร
631
21/06/2018
ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ฝบง.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง