การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
สายบลิคัน
ค่ารับรองฝ่ายสัญญาื้อขายไฟฟ้าและฝ่ายบัญชีงบประมาณสายงานระบบส่ง กฟผ. วันที่ 17 มิถุนายน 2561
8287.27
02/07/2018
ฝ่ายบริหารโครงการ (ฝบค.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง