การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
ร้านจีนตันปิง
ค่ารับรองฝ่ายสัญญาื้อขายไฟฟ้าและฝ่ายบัญชีงบประมาณสายงานระบบส่ง กฟผ. วันที่ 18 มิถุนายน 2561
8,026.06
02/07/2018
ฝ่ายบริหารโครงการ (ฝบค.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง