การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
ร้านปาเป้า
ค่ารับรองฝ่ายสัญญาื้อขายไฟฟ้าและฝ่ายบัญชีงบประมาณสายงานระบบส่ง กฟผ. วันที่ 19 มิถุนายน 2561
1,656.29
02/07/2018
ฝ่ายบริหารโครงการ (ฝบค.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง