การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
Lakeview Golf Club Vientiane
ค่าจัดกิจกรรม เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับ ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและฝ่ายบัญชีงบประมาณสายงานระบบส่ง กฟผ. และ NNP1PC
10462
02/07/2018
ฝ่ายบริหารโครงการ (ฝบค.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง